(informacja ze strony www.swiecie.eu)
Dzienne wsparcie dla osób starszych

Troszkę historii
Plany utworzenia placówki dziennego pobytu dla osób starszych sięgają 2005 roku, kiedy to zapisane zostały w Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Świecie. Rok później z propozycją utworzenia placówki pod nazwą Dziennej Pomocy Geriatrycznej przy Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym „Florencja” zwróciła się do Świeckiego OPS Pani prezes Teresa Pisarczyk. Od tego czasu Kierownik OPS Lidia Lemańska i prezes „Florencji” Teresa Pisarczyk połączyły swe siły w pokonywaniu licznych raf formalno – prawnych pojawiających się na drodze do realizacji pomysłu. Dzięki zaangażowaniu i determinacji obu Pań wspieranych przez pracowników socjalnych i opiekunki społeczne, oraz osobistemu wsparciu ze strony Burmistrzów Świecia i radnej Heleny Ratka-Feitko udało się doprowadzić ten pomysł do wczorajszego szczęśliwego finału.

O placówce
Dom Dziennego pobytu dla Osób Starszych stanowi element łączący system zabezpieczenia potrzeb osób starszych wymagających częściowej opieki osób drugich (rodziny, opiekunek społecznych), pomiędzy opieką domową a pobytem w całodobowym Domu Pomocy Społecznej.
Placówka otwiera swoje drzwi dla osób w jesieni wieku już w poniedziałek 2 lutego 2009 roku. Ze wsparcia skorzystać będzie mogło 25 osób, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają częściowej opieki. Oferta skierowana jest w szczególności do osób samotnych, oraz tych którym rodzina nie jest w stanie zapewnić towarzystwa, opieki i pomocy.

Oferta placówki
Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych w Świeciu, zlokalizowany w „Starym Szpitalu”, w sąsiedztwie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego „Florencja” i punktu rehabilitacyjnego otwarty będzie w dni powszednie od godziny 7.00 do 16.00. W tym czasie uczestnicy skorzystać będą mogli z trzech posiłków – śniadania, obiadu i podwieczorku oraz bardzo bogatej oferty zajęć i atrakcji. Pracownicy planują organizację imprez okolicznościowych w celu integracji uczestników oraz od czasu do czasu organizację wycieczek i wspólnych wyjść w celu aktywnego spędzenia czasu.
Pobyt w Domu jest częściowo odpłatny, a jego wysokość uzależniona jest od dochodu uczestnika. Odpłatność ustalana będzie dla każdego uczestnika indywidualnie w formie decyzji administracyjnej wydanej przez świecki Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zapraszamy
Dom Dziennego Pobytu otworzy swoje drzwi już w poniedziałek. Zapraszamy osoby zainteresowane jego ofertą do odwiedzenia placówki, zapoznania się z jej ofertą i uczestnikami, którzy już zdecydowali się korzystać z jej usług. Dotychczas z ofertą pomocy i aktywnego spędzania dnia pracownicy socjalni trafili tylko do osób korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej i Punktu Usług Opiekuńczych, ale do korzystania z placówki zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Świecia i okolic.

Pozostałe formy pomocy
Na terenie naszej Gminy świadczenia leczniczo-pielęgnacyjne realizują lekarze pierwszego kontaktu oraz pielęgniarki środowiskowo-rodzinne. Do opieki pielęgniarskiej podobnie jak i do lekarza pacjenci zgłaszają się osobiście, mogą też być zgłaszani przez innego lekarza, pielęgniarkę, rodzinę, opiekunów, sąsiadów bądź instytucje takie jak Ośrodek Pomocy Społecznej czy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Mankamentem tej formy opieki jest przeciążenie pielęgniarek środowiskowych, które pod swoją opieką mają zbyt wielu pacjentów. Obecnie na stałe z tej formy wsparcia ze strony Miejsko-Gminnej Przychodni korzysta ponad 350 osób. Świadczenia pielęgnacyjne świadczone są również przez opiekunki domowe i PCK. Opiekunki pomagają osobom starszym w zakupach, sprzątaniu, przygotowaniu posiłków, przemieszczaniu się w obrębie miasta, załatwianiu spraw administracyjnych. Opiekunkę zatrudnić można za pośrednictwem Punktu Usług Opiekuńczych, jednakże opiekunka może poświęcić jednemu podopiecznemu maksymalnie 4 godziny dziennie.
Inną formą wsparcia dla osób starszych i ich rodzin jest funkcjonujący w Świeciu od 5 lat Niepubliczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy „Florencja” świadczący całodobowe usługi z zakresu opieki długoterminowej. Jak informuje pani prezes Teresa Pisarczyk pobyt w tej placówce jest częściowo odpłatny, zakład liczy 76 łóżek, w tym 61 miejsc zakontraktowanych z NFZ. W zakładzie przebywają osoby z ograniczoną zdolnością do samodzielnego poruszania się, niezdolne do samoopieki, niekwalifikujące się do hospitalizacji i aktywnej rehabilitacji, a wymagające stałej profesjonalnej pielęgnacji oraz kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego. Celem usług świadczonych przez zakład jest podtrzymanie lub, jeśli to możliwe poprawienie zdrowia i sprawności fizycznej chorego. Zakład nie udziela świadczeń zdrowotnych dla pacjentów w terminalnej fazie choroby nowotworowej, z rozpoznaną chorobą psychiczną, oraz uzależnionych od alkoholu lub środków psychotropowych. Zakład nie przyjmuje również osób, które zakwalifikowane zostały do Domu Pomocy Społecznej.
Gmina za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej wspiera osoby w podeszłym wieku rozszerzając zakres usług opiekuńczych świadczonych w domu (o godziny popołudniowe i weekendy), korzystając z formy pomocy sąsiedzkiej na terenach wiejskich oraz kierując osoby potrzebujące całodobowego wsparcia do Domów Pomocy Społecznej.
Poza tymi formami wsparcia pani Lidia Lemańska, kierownik OPS przypomina formy kulturalno-oświatowe wsparcia: 3 kluby seniora (około 300 osób korzysta z ich oferty) czy Uniwersytet III wieku. Niemniej zdaniem specjalistów w zakresie gerontologii i geriatrii, w naszym mieście brakuje organizacji pozarządowych, których działalność skupiona byłaby wokół wsparcia i aktywizacji osób w podeszłym wieku, oraz brakuje grup wolontariuszy, którzy chcieliby stale odwiedzać starsze i samotne osoby. Bo często jest tak, że w podeszłym wieku ludziom brakuje najbardziej wcale nie opieki medycznej, ale zwykłej ludzkiej rozmowy i zainteresowania ze strony otoczenia.

Katarzyna Kustosz-Burnac, Rzecznik Prasowy UM Świecie, 30 stycznia 2009

 

 >> powrót

BM Computers 2009
AKTUALNOŚCI | POMOC | OGŁOSZENIA | STRUKTURA | KONTAKT